Przepisy porządkowe

UCHWAŁA NR LIV/665/2018

RADY MIEJSKIEJ

W WIELICZCE

 

z dnia 11 września 2018 r.

 

w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji Miejskiej w Wieliczce

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1983), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się przepisy porządkowe określające warunki przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji Miejskiej w Wieliczce zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Przepisy obowiązują na liniach komunikacyjnych realizowanych przez przewoźników w oparciu o umowy na świadczenie usług przewozowych zawarte z organizatorem przewozów -którym jest Gmina Wieliczka.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

 

 

Załącznik do uchwały Nr LIV/665/2018

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 11 września 2018 r.

 

 

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU POJAZDAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W WIELICZCE

 

 

R O Z D Z I A Ł I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1.

 1. Przepisy porządkowe określają prawa i obowiązki pasażerów oraz warunki świadczenia usług przewozu osób i bagażu w Komunikacji Miejskiej w Wieliczce, organizowanej i nadzorowanej przez Gminę Wieliczka. Przewozy Komunikacji Miejskiej w Wieliczce realizowane są w obszarze Gminy Wieliczka.

 2. Przez określenie „pojazdy Komunikacji Miejskiej w Wieliczce” należy rozumieć autobusy i inne środki transportowe skierowane do obsługi miejskich linii komunikacyjnych.

 3. Pasażerowie, osoby kierujące pojazdami Komunikacji Miejskiej w Wieliczce, osoby kontrolujące bilety oraz personel nadzoru ruchu zobowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów.

 4. Opłatę za przejazd (należność przewozową) pasażer uiszcza poprzez zakup odpowiedniego biletu. W przypadku korzystania z biletu papierowego pasażer przy pierwszym przejeździe, niezwłocznie po wejściu do pojazdu jest zobowiązany skasować bilet i zachować go na czas podróży.

 5. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń w zakresie cen biletów i innych opłat, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących w Komunikacji Miejskiej w Wieliczce, określonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Wieliczce.

 6. Przewoźnik jest zobowiązany umieścić w pojeździe w miejscu widocznym dla pasażerów informację o obowiązujących przepisach porządkowych a także informację z adresem, pod który należy kierować skargi i wnioski lub reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przez przewoźnika, a osoba kierująca pojazdem powinna posiadać czytelny identyfikator.

 

§ 2.

 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na odpowiednio oznakowanych przystankach, po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
 2. W pojeździe są wydzielone i oznaczone znakiem graficznym (piktogramem):
  1. siedzenia specjalne dla pasażerów o ograniczonej zdolności poruszania się, w tym dla:
   1. kobiet ciężarnych,
   2. osób z dzieckiem na ręku,
   3. osób niepełnosprawnych,
   4. osób z upośledzeniem narządu ruchu,
   5. osób w podeszłym wieku;
  2. stanowiska dla wózków inwalidzkich lub dziecięcych.

 

 

§ 3.

 1. Pasażerowie:

  1. mogą wsiadać do pojazdu i wysiadać z niego wszystkimi drzwiami przeznaczonymi do tego celu

  2. zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy;

  3. zamierzający wysiąść z pojazdu na przystanku oznaczonym „na żądanie” powiadamiają o tym kierującego pojazdem poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku a oczekujący na przystanku oznaczonym „na żądanie” i zamierzający wsiąść do pojazdu sygnalizują ten zamiar w widoczny dla prowadzącego sposób np. zajmują miejsce w pobliżu krawędzi przystanku (w bezpiecznej od niej odległości) lub dają znak podniesioną ręką;

  4. w trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania powinni stosować się do zamieszczonych przez przewoźnika informacji o charakterze porządkowym;

  5. nie powinni zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem aby nie ograniczać jego pola widzenia, rozmawiać z nim oraz utrudniać kierującemu prowadzenie pojazdu.

 

 1. Pasażer, który bezpodstawnie zajmie siedzenie specjalne, oznaczone znakiem graficznym (piktogramem), o którym mowa w § 2 ust. 2, ma bezwzględny obowiązek zwolnić to miejsce, w razie zgłoszenia się osoby, dla której siedzenie takie jest przeznaczone.

 2. Pasażerowie zobowiązani są umożliwić ustawienie wózka inwalidzkiego lub dziecięcego w pojeździe na stanowisku przeznaczonym do tego celu.

 3. Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być zabezpieczone szelkami, zapobiegającymi wypadnięciu. W przypadku braku takiego zabezpieczenia dziecko należy wyjąć z wózka.

 4. Znalazca rzeczy zgubionej w pojeździe powinien przekazać ją kierującemu pojazdem, który zobowiązany jest przekazać rzecz w miejsce przeznaczone dla rzeczy znalezionych, którego adres powinien zostać podany w umieszczonej w pojeździe informacji dla pasażerów.

§ 4.

Zabrania się pasażerom:

 1. wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego po sygnale odjazdu;
 2. jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu;
 3. otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy;
 4. zanieczyszczania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia;
 5. wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy;
 6. spożywania artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu;
 7. grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe;
 8. spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, używania tzw. e-papierosów oraz środków odurzających w pojeździe;
 9. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju;
 10. prowadzenia wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, za wyjątkiem sytuacji, w których organizator posiada stosowne upoważnienie;
 11. wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach;
 12. wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia;
 13. wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

 

§ 5.

Kierujący pojazdem:

 

 1. niezwłocznie po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy, któ1ych dokonuje na przystanku końcowym, po opuszczeniu pojazdu przez pasażerów, obowiązany jest podjechać na przystanek dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku początkowym zajęcie miejsc w pojeździe;
 2. zobowiązany jest do posiadania biletów i prowadzenia ich sprzedaży na zasadach określonych w przepisach przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Wieliczce, której mowa w § 1 ust. 5;
 3. zbliżając się do przystanku oznaczonego „na żądanie” zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi 1 w sytuacjach określonych w § 3 ust. 1 pkt. 3) zatrzymania pojazdu na tym przystanku;
 4. ma prawo odmówić przewozu osób nietrzeźwych, mogących zabrudzić innych pasażerów i pojazd, palących tytoń, używających tzw. e-papierosów oraz środków odurzających, zachowujących się agresywnie, bądź stwarzających inne istotne zagrożenie dla pasażerów;
 5. może wezwać w szczególnych przypadkach Policję bądź Straż Miejską, celem interwencji lub zjechać z trasy przejazdu do najbliższego komisariatu Policji lub Straży Miejskiej;
 6. nie powinien w czasie jazdy prowadzić rozmów, spożywać posiłków, palić tytoniu oraz sprzedawać biletów.

 

§ 6.

Osobom, które opuściły pojazd na wezwanie kierującego lub nadzoru ruchu, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów § 4 lub § 5 pkt. 4 oraz § 9 i 11, nie przysługuje zwrot należności za bilet.

 

R O Z D Z I A Ł II

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

 

§ 7.

 1. Pasażer odpowiada za spowodowane z własnej winy uszkodzenie pojazdu lub innych urządzeń komunikacyjnych.
 2. Za zmianę trasy przejazdu lub zatrzymanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości przewidzianej w taryfie przewozowej.

 

§ 8.

 1. Przewoźnik odpowiada za szkody, z zastrzeżeniem ust. 2, poniesione przez pasażerów, a wynikające ze stanu technicznego pojazdów. Pasażer może zgłosić kierującemu pojazdem fakt powstania szkody w tym pojeździe.
 2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody przez niego nie zawinione, powstałe m. in. na skutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy spowodowanych przyczynami techniczno-organizacyjnymi.

 

R O Z D Z I A Ł III

 

 

PRZEWÓZ ZWIERZĄT I BAGAŻU PODRĘCZNEGO

 

§ 9.

 1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach zwierzęta oraz bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w pojeździe, aby nie utrudniały przejścia i nie narażały na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie ograniczały widoczności kierującemu pojazdem oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu.
 2. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie przy dużym napełnieniu pojazdu pasażerami, kierujący pojazdem może odmówić przewozu bagażu o rozmiarach lub masie stwarzających utrudnienia dla podróżujących osób – powyższe nie dotyczy wózków dziecięcych i inwalidzkich.
 3. Przewóz rowerów jest dopuszczalny:
  1. w pojazdach wyposażonych w bagażnik zewnętrzny przystosowany do takiego przewozu – wyłącznie na bagażniku zewnętrznym. W takiej sytuacji przewoźnik jest zobowiązany, aby podczas jednego kursu o każdej godzinie od godziny 9°0 do godziny 1959 we wszystkie dni tygodnia możliwe było umieszczenie i zdjęcie roweru z bagażnika zewnętrznego na dowolnym przystanku wskazanym przez pasażera;
  2. w pojazdach nie wyposażonych w tego rodzaju bagażnik – wewnątrz pojazdu, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności uniemożliwiające wniesienie roweru np.: znaczna ilość pasażerów w pojeździe nie pozwalająca na swobodne wprowadzenie i ustawienie roweru.
 4. W pojeździe można przewozić psy pod warunkiem że posiadają kagańce i trzymane są na smyczy. Inne zwierzęta muszą być umieszczone w koszach, klatkach itp., w sposób zabezpieczający przed wyrządzeniem szkody.
 5. Osoba przewożąca psa ma obowiązek posiadania w trakcie przewozu ważnego zaświadczenia potwierdzającego zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.
 6. Nadzór nad bagażem podręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie w pojeździe, należy do pasażera. Przewoźnik odpowiada za bagaż podręczny i zwierzęta tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z winy przewoźnika.

 

§ 10.

 1. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub uszkodzenie jego urządzeń i wyposażenia oraz za szkody lub obrażenia odniesione przez współpasażerów (np. pogryzienie przez psa) powstałe w związku z przewozem bagażu podręcznego lub zwierząt.
 2. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

 

§ 11.

 1. W pojazdach nie wolno przewozić:
  1. przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub mogą uszkodzić albo zanieczyścić pojazd (np. ostre narzędzia, jak: piły, kosy lub otwarte naczynia ze smarami, farbami itp.);
  2. przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych;
  3. zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku.
 2. W przypadku nie stosowania się do ustaleń ust. I – kierujący pojazdem ma prawo odmówić pasażerowi przewozu.

 

§ 12.

We wszystkich nieuregulowanych niniejszym regulaminem sprawach oraz w kwestii roszczeń z tytułu umowy przewozu osób mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1983) wraz z przepisami wykonawczymi.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

 

Uzasadnienie do uchwały Nr LIV/665/2018

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 11 września 2018 r.

 

Zgodnie z treścią art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj.: Dz. U. z 2017 r” poz. 1983) przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego, mogą wydawać regulaminy określające warunki obsługi podróżnych, warunki odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.

Gmina Wieliczka jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj.: Dz. U. z 2017 r” poz. 2136 z późn. zm.) w zakresie komunikacji miejskiej w Wieliczce.

W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie uchwały określającej warunki i zasady przewozu osób i rzeczy w ramach komunikacji miejskiej w Wieliczce.

Niniejsza uchwała pozostaje bez wpływu na dochody i wydatki Gminy, a także nie wymaga zwiększenia zatrudnienia oraz poniesienia innych dodatkowych wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec